PPOLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI W SKLEPIE

INTERNETOWYM ADAMGRON.pl

 

I. Wstęp.

1. Szanowni Państwo. Firma Adam Gron dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć dane osobowe

Użytkowników i chronić je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Adam Gron z zachowaniem wymogów

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony

danych osobowych Użytkowników przez Adam Gron, środki ochrony i bezpieczeństwa danych

osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Adam Gron, środków i metod ochrony

danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adam Gron prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą: Adam Gron w miejsc. Łodzi, ul. Kostki-Napierskiego 5/22, 94-056, Łódź, NIP: 727-28-43-957, REGON: 386597852, zwany dalej: Adam Gron.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych

osobowych za pomocą:

● poczty elektronicznej: adamgrondrifting@gmail.com

● poczty tradycyjnej: UL.KOSTKI-NAPIERSKIEGO 5/22 , 94-056 ŁÓDŹ

 

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników i

sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Adam Gron zgodnie z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za

pośrednictwem różnych źródeł.

2. Adam Gron uzyskuje dane osobowe Użytkowników:

● 1) bezpośrednio od swoich Klientów

● 2) pośrednio: od podmiotów współpracujących z Adamem Gronem w zakresie marketingu

3. Adam Gron zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników za

pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które uniemożliwiają dostęp do nich

osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów RODO, zapobiegając utracie danych,

ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Adam Gron oświadcza, że:

● 1) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

● 2) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu

przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;

● 3) przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego

dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego

prawa.

5. Do jakich celów Adam Gron wykorzystuje gromadzone dane osobowe?

● 1) świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Adam Gron;

● 2) szacowanie ryzyka i doskonalenie usług świadczonych przez Adam Gron polegające w

szczególności na rozwoju świadczonych usług oraz zarządzania komunikacją;

● 3) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;

● 4) działań promocyjnych i handlowych Adam Gron.

6. Adam Gron zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych,

okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

7. Dostęp do danych osobowych posiada: Adam Gron, jego pisemnie upoważnieni pracownicy,

współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz oraz na rzecz jego Klientów w ramach

realizacji umowy. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w

wyłącznie celu i zakresie określonym przez Adam Gron.

8. Adam Gron prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby

upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych

osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych

osobowych.

1. Adam Gron nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych

danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy

wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Adam Gron może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom świadczącym usługi na jego

rzecz oraz na rzecz jego Klientów, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych

osobowych. Adam Gron prowadzi ewidencję osób, z którymi zawarł umowę powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych

osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Adam Gron. Do kategorii podmiotów jakim mogą być

przekazywane dane należą: agencje reklamowe, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT,

banki, firmy kurierskie i firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

 

V. Prawa Użytkowników.

1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Adam Gron danych osobowych, które jego

dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian,

uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania

ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z

naruszeniem przepisów prawa.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Adam Gron odbywa się na podstawie zgody

udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych

osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie

jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego

szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Adam Gron nie będzie mógł przetwarzać

danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np.

na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego

urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

W ramach sklepu internetowego Adam Gron stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”

pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

● 2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że

są zalogowani

● 2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

● 2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego;

● 2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

● 2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony

Sklepu Internetowego;

● 2.6. remarketingu, to znaczy badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy

poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,

słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do

ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony

internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies

za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo

ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym

ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego

(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz

Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków

składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody

na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda

może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku

wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie

plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale

pomocy danej przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Sklepie i Serwisie Internetowym z usług Google Analytics,

Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain

View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to

tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk

pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy,

tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie

dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania

na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają

stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics

informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować

dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej

przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania

podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem

internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie

na portalu Facebook.com:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

VII. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych

osobowych.

1. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez

okres wykonania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym

nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.

2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do końca

okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.

3. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego

produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w

tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez

Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.

4. Adam Gron zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to

dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele

biznesowe.

5. Adam Gron ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych

oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od

użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

6. Adam Gron nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza

sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨.

 

VIII. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom. W przypadku istotnych zmian w

niniejszej polityce (w zakresie gromadzonych informacji, sposobu lub powodów korzystania z nich),

informacje o wprowadzonych zmianach zostaną w sposób wyraźny podane na początku polityki

prywatności wraz z linkiem przekierowującym do informacji o zmianach i będą dostępne przez

uzasadniony okres czasu po ich wprowadzeniu.

 

IX. Kontakt z nami

W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi znajdującymi

się w naszym posiadaniu prosimy o kontakt z nami – na dane kontaktowe określone na początku

niniejszej polityki prywatności.


Koszyk

❤️ Specjalna Oferta! ❤️

Używamy plików cookie, aby poprawić działanie naszej strony. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.