REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„adamgron.pl”

 

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu

internetowego znajdującego się pod adresem URL https://adamgron.pl, zwanego dalej

„Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez Adama Grona z siedzibą w Łodzi, ul. Kostki-Napierskiego 5/22,

94-056, Łódź, NIP: 727-28-43-957, REGON: 386597852, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, zwaną dalej „Administratorem”.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://adamgron.pl, kontakt

Facebook.com/adamgronugron, adres email: adamgrondrifting@gmail.com, adres

korespondencyjny: Adam Gron, ul. Kostki-Napierskiego 5/22, 94-056, Łódź

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego

Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego

konta poczty elektronicznej email.

2. Definicje

 

1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

3.Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://adamgron.pl

6.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet

asortymentu z zakresu wiedzy dotyczącej prowadzenia samochodu, driftingu, marketingu,

budowy samochodu, dziedzin pokrewnych i produktów fizycznych związanych z marką “Adam

Gron”.

2. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne tj. w formacie

ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD, oraz

produkty fizyczne.

3. Pod pojęciem ”ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku

komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych

formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 ebooki mogą zawierać –

poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

4. W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej

ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar,

K-Lite Codec Pack, Quick Time 7.

5. Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi jest

dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na

wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W serwisie Adama Grona na konto

klienta zostanie przydzielony dostęp do produktu. Do korzystania z produktów wymagane jest

połączenie z siecią Internet.

 

4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI W SKLEPIE

INTERNETOWYM ADAMGRON.pl

 

I. Wstęp.

1. Szanowni Państwo. Firma Adam Gron dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć dane osobowe

Użytkowników i chronić je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Adam Gron z zachowaniem wymogów

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony

danych osobowych Użytkowników przez Adam Gron, środki ochrony i bezpieczeństwa danych

osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Adam Gron, środków i metod ochrony

danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adam Gron prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą: Adam Gron w miejsc. Łodzi, ul. Kostki-Napierskiego 5/22, 94-056, Łódź, NIP: 727-28-43-957, REGON: 386597852, zwany dalej: Adam Gron.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych

osobowych za pomocą:

● poczty elektronicznej: adamgrondrifting@gmail.com

● poczty tradycyjnej: UL.KOSTKI-NAPIERSKIEGO 5/22 , 94-056 ŁÓDŹ

 

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników i

sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Adam Gron zgodnie z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za

pośrednictwem różnych źródeł.

2. Adam Gron uzyskuje dane osobowe Użytkowników:

● 1) bezpośrednio od swoich Klientów

● 2) pośrednio: od podmiotów współpracujących z Adamem Gronem w zakresie marketingu

3. Adam Gron zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników za

pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które uniemożliwiają dostęp do nich

osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów RODO, zapobiegając utracie danych,

ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Adam Gron oświadcza, że:

● 1) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

● 2) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu

przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;

● 3) przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego

dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego

prawa.

5. Do jakich celów Adam Gron wykorzystuje gromadzone dane osobowe?

● 1) świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Adam Gron;

● 2) szacowanie ryzyka i doskonalenie usług świadczonych przez Adam Gron polegające w

szczególności na rozwoju świadczonych usług oraz zarządzania komunikacją;

● 3) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;

● 4) działań promocyjnych i handlowych Adam Gron.

6. Adam Gron zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych,

okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

7. Dostęp do danych osobowych posiada: Adam Gron, jego pisemnie upoważnieni pracownicy,

współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz oraz na rzecz jego Klientów w ramach

realizacji umowy. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w

wyłącznie celu i zakresie określonym przez Adam Gron.

8. Adam Gron prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby

upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych

osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych

osobowych.

1. Adam Gron nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych

danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy

wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Adam Gron może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom świadczącym usługi na jego

rzecz oraz na rzecz jego Klientów, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych

osobowych. Adam Gron prowadzi ewidencję osób, z którymi zawarł umowę powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych

osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Adam Gron. Do kategorii podmiotów jakim mogą być

przekazywane dane należą: agencje reklamowe, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT,

banki, firmy kurierskie i firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

 

V. Prawa Użytkowników.

1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Adam Gron danych osobowych, które jego

dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian,

uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania

ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z

naruszeniem przepisów prawa.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Adam Gron odbywa się na podstawie zgody

udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych

osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie

jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego

szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Adam Gron nie będzie mógł przetwarzać

danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np.

na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego

urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

W ramach sklepu internetowego Adam Gron stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”

pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

● 2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że

są zalogowani

● 2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

● 2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych

logowania do Sklepu Internetowego;

● 2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

● 2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony

Sklepu Internetowego;

● 2.6. remarketingu, to znaczy badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy

poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,

słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do

ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony

internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies

za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo

ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym

ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego

(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz

Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków

składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody

na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda

może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku

wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie

plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale

pomocy danej przeglądarki internetowej.

6. Administrator może korzystać w Sklepie i Serwisie Internetowym z usług Google Analytics,

Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain

View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to

tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk

pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy,

tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie

dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania

na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają

stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics

informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować

dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej

przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania

podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem

internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie

na portalu Facebook.com:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

VII. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych

osobowych.

1. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez

okres wykonania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym

nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.

2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do końca

okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.

3. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego

produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w

tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez

Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.

4. Adam Gron zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to

dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele

biznesowe.

5. Adam Gron ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych

oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od

użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

6. Adam Gron nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza

sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨.

 

VIII. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom. W przypadku istotnych zmian w

niniejszej polityce (w zakresie gromadzonych informacji, sposobu lub powodów korzystania z nich),

informacje o wprowadzonych zmianach zostaną w sposób wyraźny podane na początku polityki

prywatności wraz z linkiem przekierowującym do informacji o zmianach i będą dostępne przez

uzasadniony okres czasu po ich wprowadzeniu.

 

IX. Kontakt z nami

W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi znajdującymi

się w naszym posiadaniu prosimy o kontakt z nami – na dane kontaktowe określone na początku

niniejszej polityki prywatności.

 

5. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe

Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

1. aktywne łącze internetowe,

2. Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1024 MHz.

3. System operacyjny co najmniej Windows XP lub nowszy.

4. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

5. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub

oprogramowania.

6. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem

oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 

6. Zasady dokonywania zakupów

 

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych

produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią

zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami  Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące

informacje:

1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport,

dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z

wybraną opcją dostawy

3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty

4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

5. dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu

przyciskiem z napisem– „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego

produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące

dane:

1. Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy

2. Adres email

3. Numer telefonu

4. Kraj

5. Dane adresowe do wysyłki

6. Nazwa konta i hasło (W przypadku pierwszego zakupu)

7. Uwagi do zamówienia (Np. Dane do faktury)

5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu

sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci

elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym

wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem

zapłaty”. 

6. Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z

obowiązkiem zapłaty”

7. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich. Podane ceny są cenami

brutto, zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem

zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia

zamówienia złożonego przez Klienta.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia

przez Klienta;

10. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do

prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym.

W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia

przedmiotowych wątpliwości.

11. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym

niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo

czy w całości anulowane.

12. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

13. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

1. zwykły przelew,

2. system płatności elektronicznych paynow

14. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia

zamówienia do realizacji przez sklep.

15. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim

otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

16. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 10 dni roboczych:

1. od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry

17. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy)

oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do

niniejszego Regulaminu.

18. Wraz z Produktem wysyłane jest elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu. Na życzenie

Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych

niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

1. Imię i nazwisko/firmę,

2. Adres zamieszkania/siedziby,

3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

4. Numer zamówienia,

5. Adres korespondencyjny

19. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na

podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień

o zmianach w niniejszym Regulaminie.

20. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o

nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty

partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

21. Zamówienie dotyczące produktów cyfrowych realizowane jest poprzez umożliwienie Klientowi

dostępu do produktu elektronicznego drogą teletransmisji na platformie http://adamgron.pl na

czas okreslony w zamówieniu,

22. Administrator Serwisu nie odpowiada za nieotrzymanie przez Klienta dostępu do zakupionych

produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności w

sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca dostęp do zakupionych produktów

na platformie http://adamgron.pl zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub

wiadomość nie dotrze do Klienta z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej,

z której korzysta Klient.

23. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy Klient otrzyma dane dostępowe do zakupionych

produktów bądź zakupiony produkt fizyczny.

24. Zamówienie jest dostarczane przez firmę kurierską lub Pocztą Polską lub za pośrednictwem

paczkomatu na koszt klienta zamawiającego. Termin dostawy zgodny z opisem

szczegółowym produktu.

 

7. Reklamacje

 

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane

przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U 2019.1145;)

oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2020. 287 z dnia 24

czerwca 2014 r.).

2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane poprzez poprzez email na

adres adamgrondrifting@gmail.com, jak i pisemnie drogą poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy, tj. Ul. Kostki-Napierskiego  5/22, 94-056 Łódź. 

3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, imię i nazwisko Klienta, adres,

oraz dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji),

przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. 

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub jeżeli produkt jest cyfrowy

na nośniku niematerialnym.

5. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia

wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć

wadę.

6. W przypadku gdy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez

Sprzedawcę, Klient jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres

Sprzedawcy.

7. Jeżeli żądanie kupującego zostanie uznane za zasadne to sprzedawca poniesie koszty

poniesione przez Konsumenta związane z dostawą reklamowanego produktu, oraz koszty

dostarczenia naprawionego lub nowego produktu.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do

zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy

albo wymagałby kosztów przekraczających wartość Produktu.

9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu

ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych

przez Klienta.

10. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu

od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub

usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient

jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z

gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do producenta lub dystrybutora.

12. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane w odpowiedzi na wiadomość na email.

 

8. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez

podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w

którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik

wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy podany w rozdziale 1 regulaminu”. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został

zamieszczony pod adresem URL https://adamgron.pl/regulamin oraz zostanie dołączony do

emaila potwierdzającego zamówienie Klienta. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest

fakultatywne.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na

odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków

lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o

utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób niewłaściwy.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia

Towaru do Klienta.

5. W terminie do 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on

obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy.

6. Konsument ponosi koszty związane z wysyłką towaru celem zwrotu Towaru Sprzedawcy.

7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje w taki sam sposób zapłaty, jakiego użył Klient.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument

złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego

ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej”

 

9.Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załączniki do Regulaminu:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Adam Gron z siedzibą w Łodzi, ul.Kostki-Napierskiego 5/22, 94-056, Łódź, NIP: 727-28-43-957 , REGON: 386597852,

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej

„Administratorem”.

——————–

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 
Koszyk

❤️ Specjalna Oferta! ❤️

Używamy plików cookie, aby poprawić działanie naszej strony. Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.